Aviso legal

O presente Aviso Legal e Condiciones Xerais de Uso, en adiante “Aviso Legal”, regula o acceso, navegación e uso da páxina web treixaduraribeiro.wine, en adiante “a Web”, cuxa titularidade corresponde ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro (en adiante “C.R.D.O. RIBEIRO”) con CIF nº Q-8255201-I, enderezo en C/Salgado Moscoso, 11, 32400 Ribadavia (Ourense), España, regulado por Orde Ministerial de 30 de xullo de 2009, pola que se aproba o Regulamento da Denominación de Orixe “Ribeiro” e do seu Consello Regulador. Se desexa poñerse en contacto con C.R.D.O. RIBEIRO pode facelo por escrito no enderezo indicado anteriormente, ou se o prefire, a través da sección de contacto da web, por teléfono (0034) 988 477 200, fax (0034) 988 477 201 ou por correo electrónico: info@ribeiro.wine.

O acceso e uso da Web atribúelle a condición de Usuario, o que implica a adhesión a este Aviso Legal na versión publicada no momento en que se acceda. Se non concordase co mesmo, deberá absterse de acceder á Web ou de utilizar os servizos que na mesma se prestan.

Se o Usuario é menor de idade, deberá informar os seus pais ou titores sobre este Aviso Legal e a Política de Privacidade e a Política de Cookies e son estes os que deben expresar a súa aceptación antes de usar a web ou os seus servizos.

O C.R.D.O. RIBEIRO informa que certos servizos, informacións e servizos na web só estarán dispoñibles para os usuarios rexistrados previamente na sección “Área privada”, regulando todo o relacionado coa protección de datos de persoais na Política de Privacidade desta páxina web.

Este Aviso Legal réxese polos principios de legalidade e de boa fe, comprometéndose o usuario a utilizar a web, así como a información ou servizos subministrados, de conformidade coa lei, a moral, os bos costumes e a orde pública. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, a súa revenda, así como a infracción dos dereitos de terceiros darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

O C.R.D.O. RIBEIRO resérvase o dereito a modificar, en calquera momento, e sen previo aviso, a presentación e configuración da Web, a cesar o funcionamento da Web, así como a modificar o seu Aviso Legal. Por este motivo, o C.R.D.O. RIBEIRO recomenda ao usuario que lea este Aviso Legal cada vez que acceda á Web. Recomendámoslle especialmente que preste atención e lea as nosas condicións relacionadas coa Política de Privacidade e a Política de Cookies.

O C.R.D.O. RIBEIRO non se fai responsable do mal uso ou apropiación indebida do contido ou información publicada na web. O usuario recoñece e acepta que toda a información e/ou contido ao que se accede a través da web é para o seu único e exclusivo uso persoal e intransferible. Queda prohibida a transferencia a terceiros de calquera tipo e forma de toda ou parte da información e/ou contidos aos que o usuario poida acceder a través da web.

En cumprimento do disposto na lexislación relativa á sociedade da información, o C.R.D.O. RIBEIRO poderá enviarlle por correo electrónico ou a través de calquera outro medio similar, información publicitaria relacionada coa súa actividade.

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

O C.R.D.O. RIBEIRO é o único e exclusivo propietario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre as marcas, imaxes, textos, deseños, produtos, animacións, programación e deseño da web ou calquera outro contido ou elementos da mesma ou, se é o caso, dispón dos permisos ou licenzas necesarios para o seu uso. O Usuario recoñece e acepta que o acceso e/ou descarga de calquera contido e/ou elemento que se encontre á súa disposición a través web é para o seu uso persoal e intransferible.

Calquera acto de reprodución, distribución, comunicación pública, subministración ou transformación, así como calquera outra forma de explotación de todo ou parte de ditos contidos ou elementos, realizado de calquera forma ou por calquera medio, requirirá o consentimento previo por escrito do C.R.D.O. RIBEIRO, ou no seu caso, do seu propietario.

Así mesmo, todos os signos distintivos que aparezan no sitio web ou son propiedade do C.R.D.O. RIBEIRO ou contan coas correspondentes licenzas, e están debidamente rexistrados, quedando prohibida a súa reprodución ou distribución por calquera medio sen a previa e expresa autorización do propietario.

Calquera contribución ao sitio web de carácter informativo, observacións ou comentarios feitos polo Usuario.

Ligazóns

A web pode incluír hipervínculos a outras páxinas web ou recursos xestionados por terceiros distintos do C.R.D.O. RIBEIRO, incluídos os anunciantes. O C.R.D.O. RIBEIRO non revisou todas as páxinas web ligadas a esta páxina web e non se fai responsable do contido ou veracidade destas páxinas web externas, nin da dispoñibilidade ou correcto funcionamento das devanditas páxinas web ou recursos externos; e non apoia nin se responsabiliza, directa ou indirectamente, das prácticas de privacidade ou do contido destas páxinas web, incluíndo (sen restricións) calquera publicidade, produto ou outros materiais ou servizos na páxina web ou dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos, nin por danos, perdas ou infraccións causadas ou supostamente causadas polo uso, ou en relación co uso ou dependentes do referido contido, bens ou servizos dispoñibles nas devanditas páxinas web ou recursos externos.

Política de Privacidade e Cookies

Para saber máis sobre as nosas Política de Privacidade e Cookies, faga clic nas ligazóns anteriores.

Exención de responsabilidade

O C.R.D.O. RIBEIRO adoptou as medidas necesarias para garantir o correcto funcionamento da web. Non obstante, o C.R.D.O. RIBEIRO non será responsable da indispoñibilidade da Web nun momento determinado, xa sexa por razóns técnicas, tarefas de mantemento do sistema, interferencias, interrupcións dos provedores de servizos de Internet ou por calquera outra causa ou fallo que se poidan producir no acceso, funcionamento e operatividade da web, así como interrupcións, suspensións ou mal funcionamento da mesma por motivos alleos ao C.R.D.O. RIBEIRO.

O C.R.D.O. RIBEIRO non se fará responsable dos danos e perdas de calquera natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou continuidade do funcionamento da Web, ao fraude da utilidade que os usuarios puideran atribuír á Web, á falibilidade da web, e en particular, aínda que non exclusivamente, por fallos de acceso ás distintas páxinas da web ou aquelas dende as que se presta o servizo.

O C.R.D.O. RIBEIRO non controla nin garante a ausencia de virus ou outros elementos na web e/ou nos seus contidos que poidan causar alteracións no seu sistema informático (software e hardware) ou nos documentos e ficheiros electrónicos almacenados no seu sistema informático; e o C.R.D.O. RIBEIRO non asumirá ningunha responsabilidade por danos e perdas de calquera natureza que poidan deberse á presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan causar alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos Usuarios.

O C.R.D.O. RIBEIRO non garante que o contido da web estea actualizado, sexa completo e preciso nin que o contido non conteña defectos, erros e/ou virus. En ningún caso, o C.R.D.O. RIBEIRO será responsable da produción de ningún tipo de dano que os usuarios ou terceiros poidan causar na web.

O C.R.D.O. RIBEIRO non se fai responsable dos contidos nin da veracidade e/ou calidade da información compartida polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios, nin da efectividade, e/ou uso que fagan ditos colaboradores clientes e/ou usuarios da web e a información nela contida. O C.R.D.O. RIBEIRO non se fai responsable das contribucións, opinións, xuízos, comentarios ou contidos que os seus colaboradores, clientes e/ou usuarios puidesen achegar a través de calquera dos mecanismos postos a disposición, como, a título de exemplo, redes sociais, que infrinxan a normativa vixente e/ou prexudiquen dereitos de terceiros, nin necesariamente comparte as opinións e contidos proporcionados polos seus colaboradores, clientes e/ou usuarios. A responsabilidade legal corresponderá ao colaborador, cliente e/ou usuario que cometa a infracción.

O C.R.D.O. RIBEIRO exclúe, na medida da extensión permitida polo ordenamento xurídico, calquera responsabilidade por danos e perdas de calquera natureza que poidan deberse ao acceso á web por persoas non autorizadas, ao coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias do uso que os usuarios fan da web; á transmisión, difusión, almacenamento, posta á disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos e, en particular, aínda que non exclusivamente, por danos e perdas que se deban a:

(I) o incumprimento da lei, a moral e os bos costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á web e os seus contidos;

(II) a violación de dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera tipo, dereitos de honra, privacidade persoal e familiar e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de calquera outra natureza que pertenza a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á web e aos seus contidos;

(III) a realización de actos de competencia desleal e publicidade ilegal como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á web e aos seus contidos;

(IV) a falta de veracidade, precisión, exhaustividade, relevancia e/ou actualidade da web e dos seus contidos;

(V) a inadecuación para calquera tipo de propósito e a defraudación das expectativas xeradas pola web e os seus contidos;

(VI) o incumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defectuoso ou terminación por calquera motivo das obrigas contratadas por terceiros e dos contratos realizados con terceiros a través ou debido ao acceso á web e aos seus contidos;

(VII) os vicios e defectos de todo tipo de contido transmitido, difundido, almacenado, posto a disposición ou doutro xeito transmitido ou posto a disposición, recibido, obtido ou accedido a través da web.

Lei aplicable e Xurisdición:

Este Aviso Legal réxese pola lei española. Sempre que o usuario non sexa considerado “consumidor ou usuario” tal e como se define na normativa española e a non ser que a lei aplicable dispoña o contrario, as partes aceptan someterse aos xulgados e tribunais do domicilio C.R.D.O. RIBEIRO, con renuncia expresa das partes a calquera outro foro.